นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


“เรา” ให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยยึดมั่นหลักการ การใช้ ให้น้อยที่สุด ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกเปิดใช้เท่าที่จำเป็น เราจะไม่เปิดเผย หรือนำไปใช้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ก่อนได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ไม่รวมการใช้ข้อมูล สำหรับการ “บริการ” ภายใต้ “Mazda Auto Gallery” ของ “เรา” การใช้ข้อมูลประกอบการรับคำปรึกษา ของผู้ใช้บริการจาก “ที่ปรึกษาการขาย” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” “เรา” รับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราปกป้อง และป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการโดย

• จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

• จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการเข้ารหัสข้อมูล หากผู้ใช้บริการพบปัญหา หรือ ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ตลอดจนเหตุให้เชื่อว่าความเป็น ส่วนตัวได้ถูกละเมิด กรุณาติดต่อ “เรา” เพื่อทำการตรวจสอบ และ แก้ไขปัญหาดังกล่าว


ข้อมูลส่วนตัว และป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการโดยบัญชีส่วนตัว เมื่อผู้ใช้บริการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อใช้บริการ “Mazda Auto Gallery” “เรา”จะทำการจัดเก็บข้อมูล ส่วนตัวต่างๆแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลเหล่านี้ของผู้ใช้บริการ

• ชื่อ-นามสกุล

• วัน-เดือน-ปี เกิด

• เพศ

• ที่อยู่ / สถานที่ติดต่อ

• อีเมลล์ / หมายเลขติดต่อ


ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ทำการส่งมอบให้ “เรา” ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นการกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์ม” จะถูกจัดเก็บในระบบ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง ครบถ้วน ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้บริการระบบผู้ใช้บริการ มีหน้าที่ ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันโดยเสมอ และแจ้งให้ “เรา” ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยน แปลงข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ “เรา” สงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูล ที่ผู้ใช้บริการได้ทำการส่งมอบให้ “เรา” นั้นถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ สามารถปรับปรุงข้อมูลส่วน บุคคลในระบบ “Mazda Auto Gallery”


หากผู้ใช้บริการ ไม่ทำการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือ เพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูล ส่วนตัวของผู้ใช้บริการ “เรา” สงวนสิทธิ์ในการระงับและยกเลิกการให้บริการของ “เรา” แก่ผู้ใช้บริการ รายนั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่ “เรา” จะถือว่าผู้ที่ทำการส่งมอบ ข้อมูลได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบ ข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่ “เรา” หากผู้ใช้บริการสร้างบัญชีส่วนตัว ผ่านทางบัญชีโซ เชียลมิเดีย (Social Media) หรือเชื่อมต่อบัญชี “เพจ Mazda Auto Gallery” กับบัญชีโซเชียลมิเดียของผู้ใช้บริการ “เรา” อาจเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียล บัญชีส่วนตัว และสิทธิการเข้าใช้บริการ Mazda Auto Gallery ที่ถูกสร้างขึ้น เป็นบัญชีเฉพาะตน ไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นใดได้

การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว


“เรา” ให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยยึดมั่นหลักการ การใช้ ให้น้อยที่สุด ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกเปิดใช้เท่าที่จำเป็น เราจะไม่เปิดเผย หรือนำไปใช้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ก่อนได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ไม่รวมการใช้ข้อมูล สำหรับการ “บริการ” ภายใต้ “Mazda Auto Gallery” ของ “เรา” การใช้ข้อมูลประกอบการรับคำปรึกษา ของผู้ใช้บริการจาก “ที่ปรึกษาการขาย” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษาด้านงานบริการหลังการขาย” ตลอดจนการส่งต่อ “เรา” รับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราปกป้อง และป้องกันข้อมูล ส่วนตัวของผู้ใช้บริการโดย

• จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

• จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

หากผู้ใช้บริการพบปัญหา หรือ ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ตลอดจนเหตุให้เชื่อว่าความเป็น ส่วนตัวได้ถูกละเมิด กรุณาติดต่อ “เรา” เพื่อทำการตรวจสอบ และ แก้ไขปัญหาดังกล่าว

ข้อมูลส่วนตัว และป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการโดยบัญชีส่วนตัว เมื่อผู้ใช้บริการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อใช้บริการ “Mazda Auto Gallery” “เรา”จะทำการจัดเก็บข้อมูล ส่วนตัวต่างๆแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลเหล่านี้ของผู้ใช้บริการ

• ชื่อ-นามสกุล

• วัน-เดือน-ปี เกิด

• เพศ

• ที่อยู่ / สถานที่ติดต่อ

• อีเมลล์ / หมายเลขติดต่อ

• ข้อมูลบัตรเครดิต


ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ทำการส่งมอบให้ “เรา” ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นการกรอกข้อมูลใน “เว็บไซต์หรือโซเชี่ยว” จะถูก จัดเก็บในระบบ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง ครบถ้วน ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้บริการระบบ ผู้ใช้บริการ มีหน้าที่ปรับปรุง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันโดยเสมอ และแจ้งให้ “เรา” ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ “เรา” สงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ บริการได้ทำการส่งมอบให้ “เรา” นั้นถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ สามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลใน ระบบ “Mazda Auto Gallery” ที่ไม่เกี่ยวกับประวัติการรับบริการที่บันทึกโดย “เจ้าหน้าที่ของเรา” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษาด้านบริการ” หรือ เจ้าหน้าที่ของ “เรา”

หากผู้ใช้บริการ ไม่ทำการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือ เพิกถอนความยินยอมในการใช้ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ “เรา” สงวนสิทธิ์ในการระงับและยกเลิกการให้บริการของ “เรา” แก่ผู้ใช้ บริการรายนั้น

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่ “เรา” จะถือว่าผู้ที่ทำการส่งมอบ ข้อมูลได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบ ข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่ “เรา”

หากผู้ใช้บริการสร้างบัญชีส่วนตัว ผ่านทางบัญชีโซเชียลมิเดีย (Social Media) หรือเชื่อมต่อ บัญชี “Mazda Auto Gallery” กับบัญชีโซเชียลมิเดียของผู้ใช้บริการ “เรา” อาจเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ใช้บริการ ได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียล บัญชีส่วนตัว และสิทธิการเข้าใช้บริการ Mazda Auto Gallery ที่ถูกสร้างขึ้น เป็นบัญชีเฉพาะตน ไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นใดได้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบัญชีส่วนตัวที่มีกับ Mazda Auto Gallery ได้ทุกเมื่อ


ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้กับระบบ จะถูกนำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ และ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ โดยถูกเปิดเผยให้กับเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ความยินยอมของผู้ใช้บริการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

• ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ ในการติดต่อ ประสานงานที่เกี่ยวข้องการกับการให้ “บริการ” ของ “เรา” และ การให้บริการของ “ที่ปรึกษาการขาย” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษาบริการหลังการขาย” ตลอดจนการให้บริการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็นในการให้ “บริการ”

• “เรา” จะตรวจสอบ และ ประเมิน ประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ และ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ “เรา” ได้ทุกเมื่อผ่านทาง “เว็บไซต์ของเรา”

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับ ควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เหตุอันควรเชื่อได้ว่า การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการนั้นมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ใน การให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง “เรา” มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ผู้ใช้บริการจะไม่ฟ้องร้อง ดำเนินคดี และไม่มีสิทธิเรียกร้องอื่นใดต่อ “เรา”